Polityka prywatności

Właścicielem Sklepu Internetowego kuchniacateringowa.pl działającego pod  adresem: https://kuchniacateringowa.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym) oraz Portalu  Internetowego https://zamow.kuchniacateringowa.pl (zwany dalej Portalem Internetowym)  jest firma J&J PODOLSCY s.c. z siedzibą przy ul. Naramowickiej 329 d , 61-601 Poznań,  NIP 972124 36 77, Regon 302402644.

Zawsze, gdy w treści niniejszego dokumentu (zwanego dalej: „Polityką”) użyte są określenia  takie jak: my, nasze lub inne o podobnym charakterze – oznaczają one właściciela Sklepu  Internetowego oraz Portalu Internetowego (zwanego dalej: „J&J PODOLSCY”) w przypadku  przetwarzania danych Klientów składających zamówienia na terenie miasta Poznania za  pośrednictwem Portalu Internetowego oraz Sklepu internetowego lub Mikołaja Nowika  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mikołaj Nowik z siedzibą przy ul.  Łężyca-Irysowa 8 66-016 Zielona Góra, NIP 9731079972 w przypadku przetwarzania danych  Klientów składających zamówienia na terenie miasta Zielonej Góry za pośrednictwem  Portalu Internetowego.

Polityka ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających  nasz Sklep oraz osób korzystających z naszych usług o:

– zasadach przetwarzania danych osobowych,

– przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, – polityce plików cookies.

Podstawowym aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych są:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;

– ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja  2018 r. poz. Nr 1000)

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa  danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@kuchniacateringowa.pl jeżeli dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją Zamówień na terenie miasta  Poznania złożonych za pośrednictwem Portalu Internetowego oraz Sklepu internetowego lub  mikolaj@kuchniacateringowa.pl, jeżeli dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją

Zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu Internetowego na terenie miasta Zielonej  Góry.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? 

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Państwa danych osobowych będzie  wykonywane przez firmę J&J PODOLSCY s.c. z siedzibą w Poznaniu dla Zamówień  złożonych za pośrednictwem Portalu Internetowego oraz Sklepu internetowego i  realizowanych na terenie miasta Poznania lub Mikołaj Nowik dla zamówień złożonych za  pośrednictwem Portalu Internetowego i realizowanych na terenie miasta Zielonej Góry,  będący Administratorami danych osobowych (zwani dalej: „Administratorem”).

Pełne dane kontaktowe Administratora: 

Poznań: 

J&J PODOLSCY s.c.

 1. Naramowickaj 329 d , 61-601 Poznań

e-mail: biuro@kuchniacateringowa.pl

Zielona Góra: 

Mikołaj Nowik

 1. Łężyca-Irysowa 8 66-016 Zielona Góra,

tel. +48 519 777 683 (kontakt możliwy jest w godz. 8:00-16:00 w dni robocze) e-mail: mikolaj@kuchniacateringowa.pl

2. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE  DANE OSOBOWE? 

W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz Portalu Internetowego  Administrator zbiera dane osobowe:

a) za uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie dane  osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem przetwarzania  danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).

b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie umów o dostarczenie Towarów (obejmującej w szczególności składanie zapytań za pomocą formularza  kontaktowego w Sklepie Internetowym, obsługi Klienta, kontaktu z klientem za  pośrednictwem urządzeń końcowych, w tym w szczególności za pomocą wiadomości  e-mail, sms lub za pośrednictwem udostępnionych komunikatorów  społecznościowych, np. Messenger, WhatsApp, kontaktu telefonicznego, w celach  statystycznych związanych z działalnością Administratora).

c) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (art. 6 ust. 1 lit c w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c RODO), w tym: obowiązków  wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług  drogą elektroniczną.

d) gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,  lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO), w tym w szczególności w celu  realizacji Zamówień, w tym dla osób niepełnoletnich, składanych przez placówkę  przedszkolną lub szkolną sprawującą nad tymi osobami pieczę i powierzającą  Administratorowi ich dane osobowe, w tym również dane wrażliwe, jak informacje o  alergiach pokarmowych.

e) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których  należą:

− obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu Internetowego lub Portalu  Internetowego, jeśli Klient złoży taką reklamację;

− realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora polegająca  na monitorowaniu aktywności Klientów Sklepu Internetowego lub Portalu  Internetowego celem dopasowania wyświetlanych reklam zgodnie z wcześniej  przeglądanymi przez tych Klientów usługami;

− prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym  spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie profilowania; − realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Klientami,  dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki

elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu – wyłącznie za zgodą lub  żądaniem Klienta świadczenia usługi):

− obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za  zamówione Towary;

− zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez  egzekwowanie przestrzegania zasad Sklepu Internetowego lub Portalu  Internetowego określonych w Regulaminie sprzedaży towarów w Sklepie  Internetowym oraz Regulaminie sprzedaży towarów w Portalu Internetowym oraz  przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

− monitorowanie aktywności Klientów Sklepu Internetowego oraz Portalu  Internetowego na stronie internetowej Sklepu lub Portalu celem przeprowadzenia  analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Portalu  Internetowego, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych  funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;

− prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;

− dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora  obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty  przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty  wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z naszego  upoważnienia lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe  (pracownicy/współpracownicy) ale również podmioty trzecie, w tym w szczególności  podwykonawcy, podmioty świadczące usługi oferowane w Sklepie Internetowym na terenie  poszczególnych obszarów jego działalności oraz podmioty zapewniające usługi płatnicze,  kurierskie, prawne, pocztowe.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

1.Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)  będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

2.Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą  przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientami, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia; 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z  przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą  elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa  nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania. 4. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes  Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie  realizowane do czasu zgłoszenia przez Klienta Sklepu Internetowego lub Portalu  Internetowego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach (zgodnie z pkt IV  powyżej), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Klienta, praw i wolności lub  podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych  osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania  umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA: 

Każdemu, kogo dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej Polityki,  przysługuje prawo do:

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem;

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

Podanie przez Klientów Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i  wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia  umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

7. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM  PROFILOWANIU 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany, w tym  w formie profilowania. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ten sposób nie będzie  prowadziło do podejmowania przez nas decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Państwa skutki prawne  lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie Państwa danych  osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania tych danych poprzez wykorzystywanie  ich do oceny niektórych informacji o Klientach Sklepu Internetowego.

8. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU 

1. Osoba, której dane osobowe będą przez nas przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, w dowolnym momencie ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn  związanych ze szczególną sytuacją tej osoby – wobec przetwarzania dotyczących jej  danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez  Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie  tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych,  chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do  przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane  dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Ponadto, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu  bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec  przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,  w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem  bezpośrednim.

2. Polityka Cookies

a. Stosowanie Cookies  

Administrator może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane  informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu  końcowym, takim jak komputer, tablet lub urządzenie mobilne Klienta Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się  ze Sklepem lub Portalem z tego urządzenia końcowego.

b. Zgodność stosowania Cookies z prawem  

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z  2014 r., poz. 243, zwana dalej: Prawem Telekomunikacyjnym) informujemy, iż podmiotem  zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta/Uczestnika pliki cookies jest J&J  PODOLSCY. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami  prawa, w szczególności Prawo telekomunikacyjne, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1422, ze zm.) oraz ustawą  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135, ze zm.).

c. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym 

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” ze Sklepu Internetowego lub Portalu  Internetowego, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości  poszczególnych Klientów. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w  telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym  w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

d. Cele wykorzystywania Cookies 

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. Dostosowania zawartości Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego do  preferencji Klienta/ oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego lub  Portalu Internetowego, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie  Klienta Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego i odpowiednio wyświetlić  stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Udoskonalenia Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego, poprzez  maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Klienta Sklepu  Internetowego lub Portalu Internetowego;
 3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy  Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego korzystają ze stron internetowych,  co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. Utrzymania sesji Klienta Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego po  zalogowaniu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego  lub Portalu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego  Klienta Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego, zarówno przez  Administratora, jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych  Wykonawców.

e. Rodzaje plików Cookies 

 1. W ramach Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego stosowane są trzy  zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
 2. 2. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu  końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub  Portalu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i  służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Sklepu  Internetowego lub Portalu Internetowego;
 3. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta i  służą do zapamiętania wybranych przez Klienta ustawień i personalizacji interfejsu  Klienta;
 4. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third partiescookies) umożliwiają zbieranie informacji  o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego oraz  dostarczanie Klientom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do  zainteresowań poszczególnych Klientów.

f. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców  

Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego lub  Portalu Internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z  Administratorem reklamodawców oraz Partnerów, na co Klient wyraża zgodę.

g. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies 

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies.  Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia  mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach  jak i innych urządzeniach służących do korzystania z Internetu. Ustawienia te mogą zostać  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików  cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym  zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego.  Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w  ustawieniach przeglądarki internetowej. Pragniemy jednak nadmienić, że usunięcie plików  cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności  Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego.