Polityka prywatności

Właścicielem Sklepu Internetowego kuchniacateringowa.pl działającego pod adresem: https://kuchniacateringowa.pl (zwany dalej „Sklepem Internetowym”) oraz Portalu Internetowego https://zamow.kuchniacateringowa.pl (zwany dalej „Portalem Internetowym”) jest Mealway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu  (Os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań) (zwaną dalej: „MEALWAY”). 

Zawsze, gdy w treści niniejszego dokumentu (zwanego dalej: „Polityką”) użyte są określenia takie jak: my, nasze lub inne o podobnym charakterze oznaczają one – Mealway sp. z o.o. w organizacji, lub Joannę Podolską i Jacka Podolskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą J&J PODOLSCY s.c., ul. Naramowicka 329 d, 61-601 Poznań NIP: 9721243677, REGON: 302402644 w przypadku przetwarzania danych Klientów składających zamówienia na terenie miasta Poznania za pośrednictwem Portalu Internetowego oraz Sklepu Internetowego, lub Mikołaja Nowika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mikołaj Nowik, ul. Łężyca-Irysowa 8, 66-016 Zielona Góra, NIP 9731079972, REGON: 389768202 w przypadku przetwarzania danych Klientów składających zamówienia na terenie miasta Zielonej Góry za pośrednictwem Portalu  Internetowego. 

Polityka ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających nasz Sklep oraz osób korzystających z naszych usług o:

 • zasadach przetwarzania danych osobowych,
 • przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi,– polityce plików cookies.
 • Podstawowym aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych są:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. Nr 1000)

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@kuchniacateringowa.pljeżeli dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją Zamówień na terenie miasta Poznania złożonych za pośrednictwem Portalu Internetowego oraz Sklepu internetowego lub mikolaj@kuchniacateringowa.pl, jeżeli dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją Zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu Internetowego na terenie miasta Zielonej Góry, biuro@mealway.pljeżeli dane przetwarzane są w związku z obsługą Strony  Internetowej lub Portalu Internetowego.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Państwa danych osobowych będzie wykonywane przez Mealway sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Poznaniu, JoannęPodolską i Jacka Podolskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą J&J PODOLSCY s.c. dla Zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu Internetowego oraz Sklepu internetowego i realizowanych na terenie miasta Poznania lub Mikołaj Nowik dla zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu Internetowego i realizowanych na terenie miasta Zielonej Góry, będący Administratorami danych osobowych (zwani dalej: „Administratorem”).

Pełne dane kontaktowe Administratora:
Mealway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu
Os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań
e-mail: biuro@mealway.pl

Poznań:
Joanna Podolska i Jacek Podolski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą J&J PODOLSCY s.c.
ul. Naramowicka 329 d, 61-601 Poznań
NIP: 9721243677, REGON: 302402644
e-mail: biuro@kuchniacateringowa.pl

Zielona Góra:
Mikołaj Nowik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mikołaj Nowikul. Łężyca-Irysowa 8, 66-016 Zielona Góra
NIP: 9731079972, REGON: 389768202
tel. +48 519 777 683 (kontakt możliwy jest w godz. 8:00-16:00 w dni robocze)e-mail: mikolaj@kuchniacateringowa.pl

2. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz Portalu Internetowego Administrator zbiera dane osobowe:

 1. za uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 2. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie umów o dostarczenie Towarów(obejmującej w szczególności składanie zapytań za pomocą formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym, obsługi Klienta, kontaktu z klientem za pośrednictwem urządzeń końcowych, w tym w szczególności za pomocą wiadomości e-mail, sms lub za pośrednictwem udostępnionych komunikatorów 
 3. społecznościowych, np. Messenger, WhatsApp, kontaktu telefonicznego, w celach statystycznych związanych z działalnością Administratora).
 4. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO), w tym w szczególności w celu realizacji Zamówień, w tym dla osób niepełnoletnich, składanych przez placówkę przedszkolną lub szkolną sprawującą nad tymi osobami pieczę i powierzającą Administratorowi ich dane osobowe, w tym również dane wrażliwe, jak informacje o alergiach pokarmowych.
 6. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą:

 • obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego, jeśli Klient złoży taką reklamację;
 • realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora polegająca na monitorowaniu aktywności Klientów Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego celem dopasowania wyświetlanych reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi przez tych Klientów usługami;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie profilowania;
 • realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Klientami,
 • dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu – wyłącznie za zgodą lub żądaniem Klienta świadczenia usługi):
 • obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za zamówione Towary;
 • zapewnienie bezpiecznego świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego określonych w Regulaminie sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym oraz Regulaminie sprzedaży towarów w Portalu Internetowym oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie aktywności Klientów Sklepu Internetowego oraz Portalu Internetowego na stronie internetowej Sklepu lub Portalu celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Portalu Internetowego, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;
 • prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;
 • dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z naszego upoważnienia lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) ale również podmioty trzecie, w tym w szczególności podwykonawcy, podmioty świadczące usługi oferowane w Sklepie Internetowym na terenie poszczególnych obszarów jego działalności oraz podmioty zapewniające usługi płatnicze, kurierskie, prawne, pocztowe.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientami, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Klienta Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach (zgodnie z pkt IV powyżej), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Klienta, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdemu, kogo dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej Polityki, przysługuje prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Klientów Sklepu Internetowego lub Portalu Internetowego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

7. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ten sposób nie będzie prowadziło do podejmowania przez nas decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która mogłaby wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie Państwa danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania tych danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Klientach Sklepu Internetowego.

8. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

 1. Osoba, której dane osobowe będą przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w dowolnym momencie ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Ponadto, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.