Regulamin

Regulamin cateringu dla szkół i przedszkoli
Regulamin cateringu do domu/sklep

Regulamin sprzedaży towarów w Portalu Internetowym https://zamow.kuchniacateringowa.pl/ dla zamówień realizowanych do szkół, przedszkoli i innych instytucji

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Towarów dla zamówień realizowanych do szkół, przedszkoli lub innych instytucji przez Joannę Podolską i Jacka Podolskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą J&J PODOLSCY s.c. odpowiednio na terenie miasta Poznania i okolic, oraz Mikołaja Nowika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Nowik dla zamówień na terenie miasta Zielona Góra i okolic (zwanych dalej: „Wykonawcą” lub „Sprzedawcą”), za pośrednictwem portalu internetowego https:///zamow.kuchniacateringowa.pl/ (zwanego dalej: „Portalem Internetowym”) lub za pośrednictwem poczty e-mail.

§1. Słowniczek

Ilekroć w niniejszym regulaminie zostaną użyte poniższe określenia, oznaczać będą:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego dla osoby trzeciej będącej uczniem lub podopiecznym szkół, przedszkoli lub innych instytucji.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Portalu Internetowego umieszczonego na stronie www.zamow.kuchniacateringowa.pl oraz zamów.kuchniacateringowa.pl
 3. Portal Internetowy – strona internetowa, której właścicielem jest Mealway sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Poznaniu (Os. Władysława Łokietka 104, 61- 616 Poznań), dostępna pod adresem www.zamow.kuchniacateringowa.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 4. Towar – posiłki śniadaniowe lub obiadowe oraz gotowe produkty oferowane w Portalu Internetowym.
 5. Wykonawca/Sprzedawca – podmiot realizujący Zamówienie:
  1. w przypadku Zamówień realizowanych na terenie miasta Poznania i okolic Wykonawcą będzie: Joanna Podolska i Jacek Podolski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą J&J PODOLSCY s.c., ul. Naramowicka 329 d 61-601 Poznań, NIP: 9721243677, REGON: 302402644;
  2. w przypadku zamówień realizowanych na terenie miasta Zielona Góra i okolic Wykonawcą będzie: Mikołaj Nowik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Nowik, ul. Łężyca-Irysowa 8, 66-016 Zielona Góra, NIP: 9731079972, REGON: 389768202.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamówionych Towarów.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanych za pośrednictwem Portalu Internetowego Towarów dostarczanych do szkół, przedszkoli lub innych instytucji.
 2. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Portalu Internetowego dostępna jest wyłącznie na terenie miasta Poznania oraz Zielonej Góry lub bezpośrednich okolic.
 3. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Portalu Internetowym.
 4. Warunkiem zakupu Towaru jest rejestracja Klienta i założenie Konta w Portalu Internetowym oraz wskazanie wszystkich niezbędnych danych własnych oraz osoby dla której ma zostać zrealizowane Zamówienie.
 5. Towary dostępne na Portalu Internetowym mogą zostać Zamówione przez osoby pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych.
 6. Wykonawca realizuje Zamówienia posiłków przeznaczonych dla dzieci oraz osób dorosłych do szkół, przedszkoli lub innych instytucji, które mają podpisane odrębne umowy o współpracy z Wykonawcą i które regulują co najmniej zasady realizacji Zamówień oraz ceny poszczególnych Towarów.

§3. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Portalu Internetowym 24 godziny na dobę. 2. W celu realizacji przez Wykonawcę Zamówienia w określonym dniu, Zamówienia należy składać:
  1. Dla Zamówień dostarczanych do placówek przedszkolnych- do godz. 20:00 dnia poprzedzającego dostawę;
  2. Dla Zamówień dostarczanych do placówek szkolnych- do godz.7.30 w dniu dostawy.
 2. W celu złożenia zamówienia na Towar za pośrednictwem Portalu Internetowego należy:
  1. Zarejestrować się w Portalu Internetowym oraz podać wszystkie niezbędne dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  2. Wybrać miasto, na terenie którego wykonane ma zostać Zamówienie, instytucję oraz grupę lub klasę, do której uczęszcza osoba, dla której Zamówienie ma zostać dostarczone;
  3. wybrać rodzaj diety osoby, dla której Zamówienie ma zostać dostarczone (ceny diet, w tym diet wykluczeniowych, ustalane są z poszczególnymi instytucjami w odrębnych umowach);
  4. wybrać pakiet posiłków i wielkość zestawów (opcja dostępna w niektórych instytucjach na podstawie odrębnej umowy), określić datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Zamówienia, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie” lub innego równoznacznego);
  5. kliknąć przycisk „Zapłać” lub inny równoznaczny;
  6. zapłacić za zamówienie w formie przelewu online.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Wykonawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Wykonawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 5. Opłata za złożone Zamówienie dokonywana jest z góry za cały okres wskazany w Zamówieniu.
 6. Wykonawca realizuje złożone zamówienia na Towary wraz z ich dostawą na wskazany adres instytucji zgodnie z Zamówieniem. Adres dostawy jest wskazany przez Klienta podczas wypełniania danych obowiązkowych dotyczących osób, dla których Zamówienie ma zostać zrealizowane.
 7. Płatność za złożone na Portalu zamówienie dokonywane jest przez przelew online obsługiwany przez Tpay.com. System płatności tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. adres siedziby spółki: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, Regon: 300878437, KRS: 0000412357 Firma tpay.com nie pobiera dodatkowych opłat za przelew.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu kwoty na koncie odpowiednio firmy J&J PODOLSCY s.c. dla zamówień realizowanych na terenie Poznania lub firmy Mikołaj Nowik dla zamówień realizowanych na terenie Zielonej Góry.
 9. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Portalu Internetowego są cenami brutto (zawierają doliczony podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.
 10. Podczas składania zamówienia Klient może zażądać wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej, pod warunkiem jednoczesnego podania danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 11. Wykonawca wskutek zdarzenia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od niego może w całości zrealizować opłacone zamówienie w innym terminie, po jego uprzednim uzgodnieniu z Klientem. W przypadku braku porozumienia co do terminu realizacji takiego Zamówienia w terminie 14 dni od dnia ustania okoliczności wyłączających możliwość realizacji Zamówienia, wykonawca, może zrealizować Zamówienie w dowolnym wybranym przez siebie terminie.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Wykonawca dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu Portalu Internetowego.

§4. Rabaty

 1. Klient posiadający rodzinę wielodzietną nabywa prawo do rabatu pod warunkiem złożenia zamówienia na cały zestaw obiadowy w placówkach szkolnych lub wyżywienie całodniowe w placówkach przedszkolnych dla każdego dziecka na okres co najmniej 21 dni roboczych, przy czym Zamówienia dla poszczególnych dzieci muszą być złożone w odstępie nie więcej niż siedmiu dni roboczych.
 2. Rabaty będą przyznawane w następujących wysokościach:
  1. Zamówienie dla pierwszego dziecka – rabat nie przysługuje.
  2. Zamówienie dla drugiego dziecka – rabat w wysokości 10 % wartości Zamówienia.
  3. Zamówienie dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka – rabat w wysokości 20 % wartości Zamówienia.
 3. Rabaty nie są przypisane do poszczególnych dzieci - najwyższy rabat naliczany będzie do Zamówienia o najniższej wartości, a dla Zamówienia o najwyższej wartości rabat nie przysługuje.

§ 5. Zgłaszanie nieobecności i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zgłosić za pośrednictwem Portalu Internetowego nieobecność osoby, dla której ma zostać zrealizowane Zamówienie w określonym dniu, nie później jednak niż do godziny 7.30 w dniu, w którym osoba ta ma być nieobecna w instytucji.
 2. W przypadku zgłoszenia nieobecności w terminie określonym w punkcie 1 powyżej, Klient ma prawo do przeniesienia Zamówienia z tego dnia na inny dzień, w szczególności pierwszy dzień roboczy następujący po zakończeniu opłaconego Zamówienia lub inny wskazany przez Klienta dzień, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy o wyborze najpóźniej do godziny 7.30 w dniu, w którym Zamówienie ma zostać zrealizowane.
 3. Instrukcja przeniesienia Zamówienia na inny dzień dostępna jest pod adresem: https://www.zamow.kuchniacateringowa.pl/Upload/pdf/INSTRUKCJA_PRZENIESIENIA.pdf
 4. Po dokonaniu przeniesienia Zamówienia z pośrednictwem Portalu Internetowego Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail informację potwierdzającą przeniesienie Zamówienia z danego dnia wraz ze wskazaniem dnia, na który Zamówienie zostało przeniesione.
 5. Nieobecności zgłoszone w miesiącu czerwcu danego roku nie podlegają przeniesieniu na kolejne okresy. Po zakończeniu okresu realizacji Zamówienia i ustaleniu dokładnej kwoty powstałej nadpłaty Wykonawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail z informacją o wysokości nadpłaty i prośbą o wskazanie numeru konta bankowego w celu dokonania zwrotu.
 6. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 7. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Towarów będących rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 5 pkt 1-5 powyżej.

§ 6. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony Towar jest niezgodny z Zamówieniem;
  2. zamówiony Towar nie zostanie mu dostarczony w terminie wskazanym w opłaconym Zamówieniu, a nie wystąpiły przesłanki określone w § 2 pkt. 13 Regulaminu.
 2. Reklamacje dla Zamówień na terenie miasta Poznania i okolic należy składać pod adresem biuro@kuchniacateringowa.pl, a dla miasta Zielonej Góry i okolic pod adresem mikolaj@kuchniacateringowa.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta oraz numer Zamówienia.
 4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uregulowane zostały w Polityce prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2023 r.

Regulamin sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym https://www.kuchninacateringowa.pl/

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Towarów dla zamówień realizowanych przez Joannę Podolską i Jacka Podolskiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą J&J PODOLSCY s.c. na terenie miasta Poznania i okolic (zwanych dalej: „Wykonawcą” lub „Sprzedawcą”), za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.kuchninacateringowa.pl/(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§1. Słowniczek

  Ilekroć w niniejszym regulaminie zostaną użyte poniższe określenia, oznaczać będą:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego umieszczonego na stronie www.kuchniacateringowa.pl3. Sklep Internetowy – strona internetowa, której właścicielem Mealway sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Poznaniu (Os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań), dostępna pod adresem www.kuchniacateringowa.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 3. Towar – posiłki śniadaniowe lub obiadowe oraz gotowe produkty oferowane w Sklepie Internetowym.
 4. Wykonawca/Sprzedawca – podmiot realizujący Zamówienie: Joanna Podolska i Jacek Podolski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą J&J PODOLSCY s.c., ul. Naramowicka 329 d 61-601 Poznań NIP: 9721243677, REGON: 302402644.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamówionych Towarów.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towarów.
 2. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępna jest wyłącznie na terenie miasta Poznania i bezpośrednich okolic.
 3. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Warunkiem zakupu Towaru nie jest rejestracja Klienta i założenie Konta w Sklepie Internetowym.
 5. Towary dostępne na Sklepie Internetowym przeznaczone są dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.
 6. Klient w jednym Zamówieniu może zamówić dowolną ilość Towarów.

§3. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę. 2. W celu złożenia zamówienia na Towar za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
  1. wybrać Towar, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub innego równoznacznego) oraz wskazać ilość Towarów danego rodzaju zamawianych podczas jednego Zamówienia;
  2. kliknąć przycisk „Zamówienie” lub inny równoznaczny;
  3. wskazać dane zamawiającego oraz datę realizacji Zamówienia;
  4. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;
  5. zapłacić za zamówienie w formie przelewu online.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Wykonawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Minimalna kwota zamówienia wynosi 60,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt złotych zero groszy).
 4. Po złożeniu zamówienia, Wykonawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 5. Wykonawca realizuje złożone zamówienia na Towary wraz z ich dostawą na wskazany adres. Adres dostawy jest wskazany przez Klienta podczas wypełniania danych obowiązkowych.
 6. Płatność za złożone w sklepie zamówienie dokonywane jest przez przelew online obsługiwany przez Tpay.com. System płatności tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. adres siedziby spółki: Ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, Regon: 300878437, KRS: 0000412357 Firma tpay.com nie pobiera dodatkowych opłat za przelew.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu kwoty na koncie Wykonawcy.
 8. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają doliczony podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.
 9. owary zamówione do godziny 20.00 dostarczane są nie wcześniej niż w dniu następnym z wyłączeniem niedzieli lub w dowolnym wskazanym przez Klienta terminie począwszy od dnia następnego po złożeniu Zamówienia z wyłączeniem niedzieli.
 10. Wykonawca dostarcza towary od poniedziałku do soboty w godzinach pomiędzy 9.00 a 13.00.
 11. Bezpośrednio po opłaceniu zamówienia Wykonawca przystępuje do jego realizacji. Z uwagi na fakt, że Towary przygotowywane są z produktów spożywczych, w tym w szczególności produktów świeżych, o krótkim terminie przydatności, Zamówienie, które zostało zatwierdzone i opłacone nie może zostać anulowane.
 12. Podczas składania zamówienia Klient może zażądać wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej, pod warunkiem jednoczesnego podania danych niezbędnych do jej wystawienia (w szczególności nazwy firmy, adresu oraz NIP firmy). Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 13. Wykonawca wskutek zdarzenia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od niego może w całości zrealizować opłacone zamówienie w innym terminie, po jego uprzednim uzgodnieniu z Klientem. W przypadku braku porozumienia co do terminu realizacji takiego Zamówienia w terminie 14 dni od dnia ustania okoliczności wyłączających możliwość realizacji Zamówienia, wykonawca, może zrealizować Zamówienie w dowolnym wybranym przez siebie terminie. Opłacone zamówienia nie podlegają zwrotowi.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Wykonawca dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego.

§4. Rabaty

 1. Klient nabywa prawo do rabatu w wysokości 0,50 zł (słownie zero złotych pięćdziesiąt gorszy) za każdy zwrócony Wykonawcy słoik, w którym dostarczone zostały Towary, w postaci kodu rabatowego na kolejne Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Zwrotu słoików można dokonywać u osoby dostarczającej zamówione Towary w imieniu Wykonawcy.
 3. Klient otrzyma kod rabatowy na wskazany przez siebie przy składaniu Zamówienia adres e-mail.
 4. Kod rabatowy uprawnia do zniżki na kolejne zamówienie w wysokości wynoszącej iloczyn 0,50 zł i ilości zwróconych Wykonawcy słoików.
 5. W celu realizacji kuponu rabatowego, należy przy kolejnym Zamówieniu wpisać go w polu „kod kuponu”.

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Towarów będących rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

§6. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony Towar jest niezgodny z Zamówieniem;
  2. Zamówiony Towar nie zostanie mu dostarczony w terminie wskazanym w opłaconym Zamówieniu, a nie wystąpiły przesłanki określone w § 2 pkt. 13 Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać pod adresem biuro@kuchniacateringowa.pl3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta oraz numer Zamówienia.
 3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2023 r.