Regulamin

REGULAMIN PORTALU ZAMÓWIENIOWEGO

1. WSTĘP
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach portalu zamówieniowego.
– Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z portalu zamówieniowego  umieszczonego na stronie
www.kuchniacateringowa.pl , którego właścicielem jest firma J & J PODOLSCY S.C. ul. Naramowicka 329 d , 61-601 Poznań NIP 972 124 36 77,  Regon 302402644
– Portal – portal zamówieniowy dostępny pod adresem 
www.kuchniacateringowa.pl,/www.zamow.kuchniacateringowa.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
– Towar – posiłki / śniadaniowe, obiadowe/ oferowane na portalu zamówieniowym.
– Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamówionych posiłków.

1.1. Dane kontaktowe: biuro@kuchniacateringowa.pl , tel. 665 858 340

1.2 Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja przez klienta jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia na portalu .

2. OFERTA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
2.1 Oferta portalu zamówieniowego przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.
2.2 Portal zamówieniowy realizuje zamówienia posiłków przeznaczonych dla dzieci oraz osób dorosłych. Zamówione posiłki zostają dostarczone do instytucji edukacyjnych , które mają podpisane umowy o współpracy z właścicielem portalu zamówieniowego.
Zasady dostaw i ceny posiłków zostały określone w umowach o współpracy.
2.3.Ceny wszystkich posiłków znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zwierają podatek VAT (ceny brutto).
2.4. Portal zamówieniowy czynny jest codziennie 24 h.
2.5. Zamówienia należy składać :

–  w placówkach przedszkolnych – do godz. 20:00 – dnia poprzedzającego dostawę

– w placówkach szkolnych – do godz.7.30 – w dniu dostawy
2.6
Rabaty dla rodzin wielodzietnych realizowane są przy zamówieniu całego zestawu  obiadowego składającego się z : zupy, drugiego dania z napojem,  z zupy, drugiego dania z napojem oraz deseru lub całodziennego wyżywienia przedszkolnego na okres – minimum 21 dni roboczych./ rabat NIE  JEST przypisany do dziecka/
2.7.Rabaty naliczane są automatycznie :
– zamówienie dla pierwszego dziecka nie jest rabatowane
– zamówienie dla drugiego dziecka – 10 % rabatu
– zamówienie dla trzeciego i kolejnego dziecka – 20% rabatu

/ okres pomiędzy złożeniem pierwszego, a kolejnego zamówieniem nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych/
2.8. Każdy klient chcąc złożyć zamówienie powinien:
– dokonać rejestracji użytkownika na portalu
www.zamow.kuchniacateringowa.pl
– uzupełnić następujące dane użytkownika:

1.Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

2. Adres e-mail do kontaktu

3. Telefon kontaktowy

4. Imię i nazwisko dziecka

– Dokonać wyboru:

5.Wybór placówki szkolnej lub przedszkolnej

6.Wybór klasy/grupy, do której uczęszcza dziecko / grupa – przedszkolna ogólnie A,B,C,D/

7.Wybór diety dziecka – OPCJA DODATKOWO PŁATNA ( +1.00zł )

8.Wybór diety dziecka / Rodzaju posiłku – w Przedszkolach / całodzienne wyżywienie/

9. Wybór wielkości zestawu / opcja dostępna w niektórych placówkach szkolnych: zestaw kinder, standard , de lux/

10. Złożyć zamówienie / poprzez wybranie okresu zamówienia i dostępnego pakietu- menu miesięczne widoczne jest na portalu internetowym/

Po złożeniu zamówienia na wskazany do kontaktu  adres e-mail automatycznie zostanie wysłana informacja potwierdzająca  przyjęcie zamówienia zwierająca:  numerem zamówienia oraz  kwotę do zapłaty

11. Potwierdzić złożone zamówienie.

12. Opłata za złożone Zamówienie dokonywana jest z góry.
2.9.Płatności można dokonać wyłącznie przez przelew online obsługiwany przez TPAJ. COM -System płatności TPAJ. COM należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. adres siedziby spółki : Ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań ,NIP: 7773061579, Regon:300878437, KRS: 0000412357
Firma TPAJ. COM  nie pobiera dodatkowych opłat za przelew.
2.10 Zgłoszenie nieobecności odbywa się na stronie portalu 
www.kuchniacateringowa.pl, poprzez przeniesienie opłaconego obiadu na 1./pierwszy dzień, na który nie zostało złożone i opłacone zamówienie posiłku lub 2./ wybranie daty, na który chcemy przenieść niewykorzystany posiłek w kalendarzu – najpóźniej do godz.7.30 w dniu, w którym ma być wydany posiłek/ instrukcja przeniesienia posiłku dostępna jest na głównej stronie portalu/
/po  dokonaniu przeniesienia posiłku na portalu klient otrzyma na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą przeniesienie posiłku wraz ze wskazaniem dnia , na który posiłek został przeniesiony/
Rozliczenie zgłoszonych nieobecności odbywa się automatycznie.
*Nieobecności zgłoszone w miesiącu czerwcu zostaną rozliczone indywidulanie, po ustaleniu dokładnej kwoty powstałej nadpłaty. W tym celu klient zostanie poproszony o podanie nr konta bankowego, na które będzie dokonany zwrot środków pieniężnych wynikający z niezrealizowanego zamówienia.
2.11.Zamówienie, które zostało zatwierdzone i opłacone nie może zostać anulowane.
2.12.Brak zaksięgowanej płatności wobec J & J Podolscy S.C. jest równoznaczny z nieprzyjęciem zamówienia. Realizowane są tylko opłacone zamówienia.
2.13.Paragony Fiskalne lub Faktury VAT wystawiane będą na indywidualne życzenie klienta i wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
2.14 Reklamacje i anulacje , nie wykorzystanych błędnie złożonych zamówień prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@kuchniacateringowa.pl
2.15 Właściciel portalu zamówieniowego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe  właścicielowi portalu  wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez  w celu realizacji złożonego zamówienia, akceptując politykę prywatności. Klient  w każdej chwil ma możliwość wglądu, poprawienia i aktualizacji swoich danych osobowych.
2.16.Ze względu na realizację płatności online dane osobowe zostaną udostępnione partnerowi portalu firmie TPAJ.COM
2.17.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018
2.18 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.